top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

(Update 09/aug/2023)


Palingfestival Edegem, een organisatie van Vagebonden vzw (hierna te noemen Palingfestival Edegem), gevestigd in Justus Lipsiusstraat 25, 2650 Edegem, zet zich ervoor in om aan zijn klanten de bestelling, betaling, en leveringsdiensten van kwaliteitsvolle producten aan te bieden. Palingfestival Edegem waardeert het vertrouwen dat u stelt in de diensten langs de website https://palingfestival-edegem.be/ en stelt alles in het werk om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Het is belangrijk dat u weet wat u kan verwachten van Palingfestival Edegem en omgekeerd. Onderstaande algemene voorwaarden zullen u een precies beeld geven op uw juridische situatie elke keer als u onze website bezoekt en producten bestelt. Telkens als u de pagina’s van de website betreedt, geeft u aan onderstaande algemene voorwaarden te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Palingfestival Edegem en haar klanten in het kader van elke verwerking van bestellingen en betalingen door Palingfestival Edegem.

 

Artikel 1 – Producten aangeboden door Palingfestival Edegem via de website https://palingfestival-edegem.be/


De producten en service die aangeboden worden via de site https://palingfestival-edegem.be, worden te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw mogelijk beschreven. Foto’s van producten op de website zijn echter uitsluitend indicatief en kunnen geen rechten ontlenen voor een klacht. De aanbiedingen en prijzen die op de site zijn aangeduid, zijn geldig op de dag van raadpleging van de site of voor de periode die vermeld wordt op de site. De aangeduide prijzen zijn inclusief BTW. De producten op de site worden aangeboden voor zover de voorraad van de leveranciers dit toelaat. Palingfestival Edegem stelt alles in het werk om erover te waken dat de producten die u besteld heeft, beschikbaar zijn. Toch kan het gebeuren dat één of meerdere producten niet meer beschikbaar zijn. De betreffende leverancier zal contact met u opnemen om een ander product ter vervanging van de oorspronkelijke bestelling overeen te komen. Tussen consument en betreffende leverancier zal in goeder trouw overeenstemming worden gezocht. Wanneer hierover geen overeenstemming wordt gevonden, zal Palingfestival Edegem het geld van de bestelling van het betreffende product terugstorten op de rekening van de consument.

 

De gerechten worden koud afgeleverd en dienen thuis te worden opgewarmd. 

 

Artikel 2 – Afsluiting van de overeenkomst met Palingfestival Edegem


Een overeenkomst (bestelling) tussen u en Palingfestival Edegem is afgesloten van zodra uw bestelling via https://palingfestival-edegem.be/ is ontvangen (of via papieren bestelformulier), dus zowel in geval van online betaling als in geval van overschrijving. De klanten zijn dus het bedrag verschuldigd van de producten die zij hebben besteld.

 

Artikel 3 - Beëindiging van de overeenkomst (bestelling) met Palingfestival Edegem


De bestelling kan op elk moment, doch niet met terugwerkende kracht in geval van reeds plaatsgevonden leveringen, kosteloos door de klant worden ontbonden binnen de hierna vermelde voorwaarden. De ontbinding is enkel geldig indien ze door de klant uiterlijk 27 september 2023 per e-mail wordt aangevraagd via het e-mailadres info@palingfestival-edegem.be . In geval van succesvolle stopzetting van de bestelling, kan de eventuele betaling via een verzoek tot terugstorting van het geld worden aangevraagd via info@palingfestival-edegem.be.

 

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten


De klant is verplicht de intellectuele eigendomsrechten te respecteren die toekomen aan de producten en diensten die gebruikt worden door Palingfestival Edegem en haar partners op de website, conform de Belgische en Europese wetgeving die op dit gebied van kracht is.

 

Artikel 5 – Afhaal en Levering


De producten worden geleverd op het adres dat in uw persoonlijke gegevens op de website (of bestelformulier) en specifiek in de betreffende bestelling is aangegeven als leveringsadres. Palingfestival Edegem stelt alles in het werk om te garanderen dat zijn klanten de bestelde producten zo snel mogelijk ontvangen. De leveringstermijnen worden echter enkel ter informatieve titel vermeld en Palingfestival Edegem kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen. Palingfestival  Edegem behoudt zich het recht voor om de verzendingen van producten naar een klant te onderbreken indien de verzending naar de klant onmogelijk is door redenen die niet van Palingfestival Edegem afhankelijk zijn. In dit geval zal contact opgenomen worden met de klant om een andere oplossing te vinden. Palingfestival Edegem doet alles om producten van kwaliteit te leveren aan haar klanten. Mocht er sprake zijn van een klacht of een opmerking tot verbetering van de aangeboden producten en/of service, wij staan altijd open voor uw mening via info@palingfestival-edegem.be. Voor het opvragen van de status van de levering of voor het doorgeven van een fout in de levering gelieve telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer vermeld in de bevestigingsemail (enkel op 7 en 8 oktober 2023).

 

Levering uitsluitend voor inwoners van Edegem: €5 of gratis bij levering boven €100.

 

Afhaal en thuislevering is uitsluitend mogelijk op zaterdag 7 oktober 2022 (tussen 11h en 13h en tussen 16h en 18h) en op zondag 8 oktober 2023 (tussen 11h en 13h).  Bestelling is niet geldig als andere data en tijdstippen worden geselecteerd.

 

Afhaaladres is Hangar 39, Fort 5, Rogier van der Weydenstraat 10, 2650 Edegem, België

 

 

Artikel 6 – Betaling


Aangerekende bedragen kunnen betaald worden met online betalingen of overschrijving. Online betaalmogelijkheden bestaan uit betalingen via Bancontact, kredietkaart, of overschrijving. Pas na de ontvangst van de betaling op onze rekening is de bestelling geldig.  Als de facturatie via online betaling geweigerd wordt door de financiële instelling, behoudt Palingfestival Edegem zich het recht voor om de bestelling onmiddellijk te onderbreken tot het moment dat de betaling is geaccepteerd door de financiële instelling.

 

Info voor betalingen via overschrijving:

  • Op naam van: Palingfestival Edegem

  • IBAN: BE38 7360 6940 4372

  • met vermelding van: BESTELNUMMER* + NAAM

 

(*) Voor bestellingen via papieren bestelformulier wordt het BESTELNUMMER per SMS en/of e-mail bezorgd
 

Indien betaling na 5 werkdagen niet ontvangen is, zal uw bestelling geanuleerd worden.

 

 

Artikel 7 – Gebruik door de klant


Palingfestival Edegem doet alles om producten van kwaliteit te leveren aan haar klanten. Elk misbruik van het online bestelsysteem zoals op de website wordt aangeboden is strafbaar. Het begrip misbruik wordt gedefinieerd als elke ondernomen actie die het normale gebruik “als goede huisvader” van het online bestelsysteem te boven gaat. Enkele voorbeelden (niet-uitputtend) van misbruiken zijn: het bestellen van producten voor afhaling waarbij met cash betaald wordt, om vervolgens niet de betreffende producten voor uiterlijke afhaal tijdstip op te halen bij de betreffende zaak en valse verklaringen van niet-ontvangst of ontvangst van de producten. Palingfestival Edegem behoudt zich in geval van misbruik het recht voor om schadevergoedingen te eisen, evenals intresten en dossierkosten, die berekend zullen worden op de basis van 50 euro per bestelling, BTW inbegrepen. Telkens als een klant op de site een klacht meldt over verzendingen, vertragingen en/of kwaliteit van de producten, of andere klachten over het verloop van de diensten, moet deze klacht op echte feiten gebaseerd zijn. Om de klant een optimale service te kunnen garanderen en de waarheid ervan na te gaan behoudt Palingfestival Edegem zich het recht voor om zulke klachten te controleren.

 

Artikel 8 – Overmacht


Palingfestival Edegem kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van een overeenkomst indien deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van onvoorzienbare feiten of omstandigheden die buiten de eigen wil om gaan, zoals (niet-uitputtend) : opengebroken of afgezette straten, natuurrampen en lockdowns. De partijen komen overeen dat virussen of andere fouten die voortkomen uit een niet-toegestane toegang tot de website beschouwd worden als gevallen van overmacht.

 

Artikel 9 - Afwijzing en beperking van verantwoordelijkheid


Palingfestival Edegem doet al het mogelijke om de site continu en zonder gebreken te laten functioneren. Teneinde de doelstellingen van Palingfestival Edegem te behalen op het gebied van het aan eindconsumenten aanbieden van uitmuntende service en kwaliteit zal Palingfestival Edegem samen met haar partners de specifieke bedrijfsvoering en activiteiten continu optimaliseren. Palingfestival Edegem garandeert niet dat de site nooit onderbroken zal worden. Palingfestival Edegem is niet verantwoordelijk voor defecten, gebreken of communicatieproblemen, noch voor problemen met verbindingen, berichten of toegang. Palingfestival Edegem is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verlies of schade aangericht aan de computers van de klanten. Palingfestival Edegem behoudt zich het recht voor om wijzigen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten die hierop beschreven staan. Palingfestival Edegem kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gelijk welke schade die aangericht werd door het gebruik van de site, daaraan toegevoegd maar niet uitputtend, directe en indirecte schade, uitgezonderd schade voortkomend uit eigen bedrog of grove fout. Palingfestival Edegem zal al het mogelijke doen om de kwaliteit van de producten en leveringen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de betreffende zaken te controleren en bij te sturen waar noodzakelijk.

 

Artikel 10 - Toegepaste wet en bevoegde rechtspraak


Het Belgische recht is van toepassing. Enkel rechtbanken van het rechterlijk arrondissement van het district waar Edegem onder valt zijn bevoegd.
 

bottom of page